Akciğer Kanserinde Tanı Evreleme ve Takipte Pozitron Emisyon

Tomografi / Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) Kullanımı

• Akciğer nodüllerinde kanser potansiyelinin değerlendirilmesi
• Tanı aldıktan sonra küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin evrelenmesi,
• Tedaviye yanıtın belirlenmesi
• Takipte nüks araştırılması ve yeniden evreleme akciğer kanserlerindeki başlıca PET uygulamalarıdır.
• Ayrıca plevral malignitelerin tanısında, evrelenmesinde ve takibinde de PET önemli bir role sahiptir.

Tek pulmoner nodül değerlendirilmesi

Özellikle spiral BT’lerin devreye girmesi ile birlikte tesadüfi akciğer nodüllerinin görülme sıklığı önemli oranda artmıştır. Bu nodüller nadir olmayarak akciğer kanserlerinin bir bulgusu olabileceği için son derece önem taşımaktadırlar. Glikoz metabolizmasının artışına paralel olarak malignpulmonernodüllerde FDG tutulumu artmaktadır. Buna karşın FDG tutmayan nodüllerdemaligniteolasılığı son derece düşüktür. Birçok araştırmada FDG-PET ile soliterpulmonernodüllerdemalign-benign ayırımı açısından yüksek doğrulukta neticeler alınmıştır.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer (KHDAK) kanserlerinde evreleme

Akciğer kanserinden şüphelenilen ya da tanı konmuş hastalarda tümörün lokal yaygınlığı(T evreleme) yanısıra, mediastinal lenfatik yayılım (intratorasik veya N evreleme) ve uzakmetastaz (ekstratorasik veya M evreleme) belirlenmesi, izlenecek tedavi stratejisininseçilmesi ve prognozun tahmini açısından çok önemlidir. Beklenen yaşam süresi düşükolan ileri (IIIB ve IV) evreli olgularda gereksiz cerrahi girişimlerden kaçınılması ve diğertedavi seçeneklerinin uygulanması fikir birliğine varılmış bir görüştür. Klinik semptom ve bulgular sinsi ve yanıltıcı olabileceği için evrelemede FDG-PET’in devreye
girmesi ile hem mediastinal hem de uzak evrelemede konvansiyonel görüntüleme yöntemlerindekarşılaşılan yetersizliklerin büyük çoğunluğunun üstesinden gelinmiştir.

Adsız

Primer tümör (T) evreleme

T evrelemeprimer tümör kitlesinin boyut, ana bronş veya mediastinalvasküler yapılara komşuluk, plevra-perikard-göğüs duvarı tutulumu, beraberindeatelektazi varlığını belirler. Akciğer parankimindeki diğer tümör odaklarını, malign plevral efüzyonu, BT’defarkedilmesi zor olan santral tümörleri ve atelektazik zeminlere gizlenmiş olan tümöralodakları ortaya koyarak T evreleme önemli rol oynar.

Mediasten (N) evreleme

FDG-PET ile boyuttan bağımsız olarak bütün mediastinal ve hiler lenfatik istasyonlardakiinvazyon durumu yüksek doğruluk oranları ile ortaya konabilmektedir. Hemen hemenbütün karşılaştırmalı serilerde mediastenevrelemedePET’inBT’ye göre daha yüksekdoğruluk verdiği ortaya konmuştur. Yanlış bir üst evrelemeden kaçınmak için PET pozitifolgularda mediastinoskopi veya diğer invaziv işlemlerle konfirmasyon gerekmektedir.

Uzak (M) evreleme

Yeni tanı almış akciğer kanserlerinin yaklaşık % 40’ında uzak metastaz bulunduğu tahminedilmekte; rutin klinik ve laboratuar değerlendirme ile bunların ancak yarısının tespitedilebildiği öne sürülmektedir. Bir seferde tüm vücudu görüntülemesi ve malignitelerde yüksek lezyon kontrastı vermesi nedeniyle FDG-PET akciğer kanserlerinin toraks dışıuzak metastazlarının gösterilmesinde etkin bir yöntemdir.